วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

ประวัติส่วนตัว       นางสาวจิรัญญา   เกิดสม
                         ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
                         นครศรีธรรมราช
การศึกษา            ปริญญาโท  สาขาหลักสูตรและการสอน 
                         มหาวิทยาลัยนเรศวร
                         ปริญญาตรี   สาขาฟิสิกส์  สถาบันราชภัฏสงขลา
คติ                     ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

แนะนำสถานศึกษา

ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย - สิงคโปร์

กิจกรรมที่ 3 การใช้โปรแกรม SPSS

การใช้โปรแกรม SPSS
1.เปิดโปรแกรม SPSS
2.ดูมุมซ้ายมือจะมีหน้ากระดาษ 2 หน้า หน้า 1 data view

หน้า 2 variable view
3.ให้กดหน้า 2 variable view
4.กำหนดค่าในหน้า variable view
ช่องname พิมพ์ เพศ,a1,a2,a3,a4,b1,b2,b3,b4,c1,c2,c3,c4,d1,d2,d3 เรียงจากบนลงล่าง โดย aแทนแบบประเมินด้านที่1 b แทนแบบประเมินด้านที่ 2 c แทนแบบประเมินด้านที่ 3 และ d แทนแบบประเมินด้านที่ 4
ช่องwidth พิมพ์ตัวเลขความกว้างที่ต้องการ
ช่องdeimalsเลือกจุดทศนิยมที่ต้องการ (0,1,2)
ช่องvalue ใส่ค่าโดยคลิกขวา แถวเพศ ในช่อง value พิมพ์ 1 คือ ชาย 2 คือ หญิง ส่วนแถว a1,a2....,d3 ในช่อง value ใส่ 1-น้อยที่สุด 2-น้อย 3-ปานกลาง 4-มาก 5-มากที่สุด
5.หลังจากนั้นกลับมากดหน้า 1 data view ข้อมูลที่พิมพ์ จากหน้า variable view เพศ,a1,a2,a3,a4,b1,b2,b3,b4,c1,c2,c3,c4,d1,d2,d3 จะมา ปรากฎ บนหัวกระดาษโดยเรียงจากซ้ายไปขวา
6.พิมพ์ข้อมูลใส่ใน data view โดยกรอกข้อมูลเป็นรายบุคคลที่ละข้อจนครบทุกข้อ แล้วจึงกรอกข้อมูลคนที่ 2,3,4 จนครบ 20 คน โดย
ช่อง เพศ หากผู้ประเมินเป็นเพศชาย พิมพ์ 1 เพศหญิง พิมพ์ 2
ช่อง a1 หากผู้ประเมินตอบคำถามอยู่ในระดับปานกลาง ให้พิมพ์เลข 3
ช่อง a2 หากผู้ประเมินตอบคำถามอยู่ในระดับมาก ให้พิมพ์เลข 4
จนถึง d4 ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด(20 คน)
7.การวิเคราะห์ข้อมูล
กดที่ transform เลือก compute variable - พิมพ์หัวข้อ taใน target variable
-เลือก sum.ใน function คลิก function แล้วพิมพ์ sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก ok
กดที่ Tansform เลือก compute variable - พิมพ์หัวข้อ tbใน target variable
-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [b1,b2,b3,b4]/4 คลิก ok
กดที่ transform เลือก compute variable - พิมพ์หัวข้อ tcใน target variable
-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [c1,c2,c3,c4]/4 คลิก ok
กดที่ transform เลือก compute variable -พิมพ์หัวข้อ tdใน target variable
-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [d1,d2,d3]/3 คลิก ok
กดที่ analyze เลือก descriptive statistic เลือก frequencies เลือกหัวข้อเพศ,a1,a2,...d3 แล้วคลิก ok แสดงประมวลผล
8.ค่าร้อยละใช้กับ เพศ ตำแหน่ง เงินเดือน เป็นต้น
9.ค่าเฉลี่ย ใช้กับ ข้อคิดเห็นแต่ละข้อ
ผลจาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
1. ตอนที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศชาย ร้อยละ 60 เพศหญิง ร้อยละ 40
2. ตอนที่ 2
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ
ด้านวิทยากรผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจ
ด้านคุณภาพการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ